0

نقاشی دیواری مدارس

در نقاشی دیواری مهترین پارامترهایی که باید مورد توجه قرار گیرد نوع دیوار ( آجری ، سیمانی زبر ، سیمانی صاف ، گچ ، ارتفاع و حتی جنس و رنگی که قبلا روی دیوار بوده ) مهم و تاثیر گذار هست .

بعلاوه شرایط آب و هوایی و اقلیمی و حتی موقعیت دیوار ( در معرض تابش نور مستیقم خورشید و یا در معرض نم و رطوبت قرار داشتن )

و یا شرایط فرسایشی ( قسمت هایی پایینی دیوار حیاط مدارس و تماس مستقیم با بچه ها و بخش آبخوری که دایم با سایش و رطوبت همراه است ) انتخاب جنس و نوع رنگ حایز اهمیت است .