0

هنر نقاشی دوودلینگ آرت

  • 2021/09/9
  • محمود رنجبرمحمود رنجبر

دودلینگ آرت یک هنر جذاب برای ارتباط بیشتر مربی و کودکان

در دنیای هنرهای خاص دودلینگ آرت را یک هنر نقاشی سرگرمی به حساب می آورند در این هنر هنرمند ذهن شلوغ و در هم خودش را با خطوط ساده و بدون رنگ بر روی کاغذ پیاده میکند. اشکالی را می کشد که ضمن هماهنگی به نوعی ناهماهنگ و شلوغ هستند آنچه این تکنیک را جالب میکند نکات تخصصی این هنر است که خیلی ها به آن آگاهی ندارند و بعد از مدتها بعضی از هنرمندان به مرور دیدگا هشان نسبت به این هنر کامل میشود .

این هنر در ایران جایگاه خاصی ندارد وکمتر شناخته شده است . شاید در برخورد اول با این هنر فکر کنید فقط جنبه سرگرمی آن مورد توجه است ولی به این صورت نیست این هنر ذهن فعال ، نگاه دقیق و سرعت عمل بالا و جسارت کامل میخواهد . اینکه بتوانید یک صفحه را با مهارت خاص با خطوط و فذمها و اشکال پر کنید به نحوی که ذهن شلوغ را نشان دهد

خیلی ها دودلینگ  آرت را یک نوع نقاشی کودکانه تصور میکنند و البته تصورشان کاملا درست است. چون دنیای کودک درون هر هنرمندی میتواند دودلینگ آرت را تجربه کند.

دوودلینگ آرت چیست؟

نوعی تمرین خط خطی کردن است با پشتیبانی عقل و نه فقط شهود.

فرد ابتدا به هر طریقی که میتواند باید تمرکز کند. وقتی که آرام ومتمرکز شد، همچنانکه ایدهها و احساسات به ذهن اش می آیند،صرفا آنها را به صورت خط خطی روی یک برگ کاغذ سفید تخلیه میکند. اگرحتی با کسی در مورد ایده خود گفتگو میکند، حین گفتگوآن را روی یک برگ کاغذ سفید تمیز خط خطی کند …(درواقع حین حرف زدن با شخص روی کاغذ خط بکشد چون از ضمیر ناخودآگاه شخص بروز میکند).

و همینطور که هنرمند به گفت و شنود میپردازد، خط خطی کردن خود را ادامه میدهد. و نباید مانع از روی کاغذ آوردن خط خطیهای خود شود و آنها را تفسیر هم نکند. خطخطی کردن به دستان شما اجازه میدهد تا تکانه های ذهنی،شما را دنبال کنند. بنابراین بهترین حالت هنگامی است که بتوانید به یک خلسه ملایم فرو روید و فارغ از ذهن هوشیار خود شوید.

نوشتن اتوماتیک چیست؟

درادبیات، این کار را »نوشتن اتوماتیک« مینامند. تفاوت خط خطی کردن با نوشتن اتوماتیک این است که نوشتن اتوماتیک، بیشتر گرایش به تمرکز روی کلمات متوالی دارد. در خط خطی کردن ما میخواهیم صرفا ذهن ناهوشیار را به یک شیوه خیالی به کارگیریم و تصاویری را که از ناخودآگاه به سطح می آیند، ثبت کنیم. هنگامی که خط خطی کردنتان به پایان رسید، برای مدتی کاغذ را کنار بگذارید. هنگامیکه ذهنتان فارغ است و سر حال هستید به آنچه کشیده اید، نگاهی بیندازید.

کم کم احساسات جدید یا ایدههایی نو از آن دریافت خواهیدکرد. حتی ممکن است ساختارهایی حقیقی در خط خطی های خود پیداکنید که در این صورت احتمالا به طور ناخودآگاه راه حل مشکلتان رابه صورت یک ساختار طراحی کرده اید. در این مرحله خط خطیها به »دوودلینگ« ارتقا پیدا میکنند. وقتی دوودلینگ به عادت روزمره تبدیل شود و از فرآیند گنگ و سرگشتگی خارج شود، گویی فرد نیزاز سرگشتگی رها شده و کمتر دچار حالات روحی نامعلوم میشود.

کنترل بر روحیات و مدیریت بر روان شخصی، از ویژگیهای انسان آگاه دوران جدید است. نکته بسیار مهم این است که در مرحله»خط خطی«، فرد تحت تاثیر ضمیر ناهوشیار است، اما در»دوودلینگ« فرد با تسلط بیشتر بر خویشتن خویش، از منبع لایزالضمیر ناهوشیار به عنوان ماده خام بهره میگیرد. به عبارت روشنتر، تفاوت خط خطی با دوودلینگ، در این نکته است که درخط خطی فرد دچار امواج آزاد ذهنی میشود، اما در »دوودلینگ«قادر میشود امواج آزاد ذهنی را به مهار و کنترل خود درآورد.

سابقه دودلینگ از چه زمانی میتوان در نظر گرفت

دوودلینگ راه حلی تصویری است که به هیچ تخصص و پیشزمینه آموزشی نیاز ندارد. دوودلینگ ما را توانا میکند که در درون فرمهای اتفاقی، به ترکیب کردن، احساس کردن و تعمق کردن بپردازیم. اگر این امکان وجود داشت که بتوان سابقه دوودلینگ را به موازات انسان ردیابی کرد، بیشک باید به خط خطیهای انسان اولیه روی شن و ماسه یا خاک اندیشید که در گذر زمان ناپدید شده اند.

یا دوودلینگهای بیشمار از میلیونها انسان، کودک، پیر، جوان، شاد، غمگین، عاشق،منزوی، هنرمند، حسابدار، راننده و…. که اغلب بر تکه کاغذی نقش بسته و یا مچاله شده و در سطل قرار گرفته و به هر نحوی ازبین رفته است. اما چند دهه است که در غرب، روانشناسان خلاقیت این پدیده همه گیر را به عنوان منبع غنی احساسات بشری و راهی ارزان و ساده برای نقب زدن به درون ضمیر انسان مورد توجه قرارداده اند.

به طوری که امروزه دوودلینگ را فرآوری کرده و از آن محصولات تصویری خلق میکنند. افراد ممکن است در میان خط خطیهایشان شاید به اعدادی هم برخورد کنند. اعداد چیزی بیش ازواحد شمارش یا محاسبات در دنیای فیزیکی هستند. در سنتهای باستانی، اعداد به عنوان اولین اصل اساسی نظم دهنده به جهان تلقی میشدند. اعداد نماهای نیرومندی هستند، با مطالعه قدرت نمادین اعدادمیتوان به مفاهیم مثالی نهفته در هر عدد پی برد. حتما بسیار دیده ایدکه برخی افراد، خط خطی کنهای فعالی هستند.

این افراد در هنگام صحبت کردن با تلفن، حضور در یک جلسه، سر کلاس، یا هر جایدیگر، مدام در حال خطخ طی کردن هستند. این خطوط میتواننداطلاعات مهم و اساسی را درباره چگونگی احساس فرد در آن لحظهزو یا طبق گفته »یونگ«، تعارضهای احساسی پنهان یا احساسات بیان نشده او را آشکار کند. جالب است که در حقیقت هیچکس غیر ازخودمان نمیتواند خطوطی را که ما ترسیم کرده ایم، تفسیر کند.

باوجود اینکه به نظر میرسد برخی نمادهای معین، کاربرد جهانی درژرفنای ناهوشیار مشترک ما دارند؛ ولی چگونگی تفسیر این اشکال در زندگی شخصی هر کسی برای او منحصربه فرد است. گفتنی است که ذهن ناهوشیارتان همواره در تلاش برای ارتباط برقرار کردن باشماست، اما برخی عادات یا الگوهای فکری و نیز جزییات بی اهمیت دنیای مادی این راه را مسدود میکنند.

دوودلینگ، ابتدا تحت سیطره نیمکره راست یا بخش شهودی مغز است و با کنترل وهدفمندسازی آن به مرور نیمکره چپ یا بخش استدلالی مغز نیز واردعمل شده تا فرد بتواند در مهار این نیروی کور و غریزی دخالتکند. در این فرآیند است که به تفکر مرتبط دست پیدا میکنیم.دوودلینگ، نوعی خودشناسی است، همانقدر کهن که

مدرن و تبدیل خودشناسی گنگ و غریزی به یک خودشناسی آگاهانه،ژانر »هنرعمومی« محسوب میشود.

دودلینگ و ارتباط آن برای دنیای هنری کودکان 

مطمنا کودکان نیز به صورت غریزی و ناخودآگاه از خط خطی به دودلینگ میرسند ولی به نظر من یک مربی نمیتواند این هنر را به کودکان به عنوان یک واحد درسی انجام دهد ولی خود مربی میتو اند برای نمایش توانایی و مهارت خود این هنر را به صورت عینی برای بچه ها اجرا کند و مطمنا بچه ها از هنر دودلینگ لذت میبرند و شاید هم به تقلید از مربی این کار را انجام دهند در هر صورت مربی هنری میتواند با توجه به مطلب تخصصی بالا برای ذهن خلاق و تولید ایده و دهها مورد دیگر از دودلینگ استفاده کند. 

  بیشتر بخوانید :  تاثیرات مثبت هنر بر رشد کودکان

  بیشتر بخوانید :  روانشناسی شخصیت با استفاده از رنگها

  بیشتر بخوانید :  رمزگشایی رازهای نقاشی کودکان